We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Type 9

TYPE 9
voor normaalbegaafde kinderen met ASS

 

Vanaf schooljaar 2015-2016 bestaat er in het buitengewoon basisonderwijs een nieuw type, namelijk ‘type 9’. Dit type is opgericht voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die normaal- of hoogbegaafd zijn (IQ >60). Kinderen met ASS zijn kinderen bij wie, na uitgebreid multidisciplinair onderzoek, een diagnose ASS gesteld wordt, ondertekend door een psychiater.

In Mozaïek Plus bieden we verschillende vormen van ondersteuning aan voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). We bepalen voor elk kind wat voor hem/haar de beste begeleiding is. Indien het klassikale lesgebeuren voldoende structuur en duidelijkheid biedt, dan integreren we het kind in een gewone klas.

Maar als deze geïntegreerde werking voor de leerling te complex is of voor te veel overprikkeling zorgt, dan passen we de leeromgeving aan. De leerling wordt dan doorverwezen naar een structuurklas waar hij/zij een meer doorgedreven en individuele begeleiding krijgt.

1. Geïntegreerde werking

Een aantal leerlingen met een diagnose binnen het autismespectrum (ASS) vinden binnen de klassen van het type basisaanbod voldoende duidelijkheid en structuur om deel te nemen aan het klassikale lesgebeuren. Deze leerlingen zijn geïntegreerd in onze klasgroepen. Onze geïntegreerde ASS-werking is sterk individueel gericht, het is zorg op maat voor elke leerling, maar binnen het klasgebeuren. In het individueel handelingsplan wordt bijzondere aandacht gegeven aan de specifieke ASS-problematiek en de hieraan verbonden aanpak.

Leerlingen met autisme hebben soms nood aan bijkomende ondersteuning onder de vorm van kinesitherapie, logopedie of sociale vaardigheidstraining. Deze extra begeleiding kan individueel of in klasverband worden georganiseerd.

Regelmatig overleg met ouders is een absolute must! Op deze manier kunnen we voor elke leerling een individueel (leer)traject uitstippelen.

2. Structuurklas

Een structuurklas biedt veel structuur aan kinderen die daar nood aan hebben. Niet alle leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis komen automatisch in de structuurklas terecht. Als een kind met ASS goed functioneert binnen een klasgroep van het type basisaanbod, kan het daar ook blijven. Het is dus mogelijk dat een leerling na één of meerdere jaren in de structuurklas (opnieuw) naar een andere klasgroep binnen het type

basisaanbod geheroriënteerd wordt. De individuele leermogelijkheden blijven steeds een belangrijke factor.

De structuurklas biedt voor deze leerlingen een meerwaarde door: *het hoofddoel: de leerlingen leren zelfstandig functioneren in het dagdagelijkse leven

*verduidelijking in: -communicatie: deze is zo concreet mogelijk wat betreft taalgebruik, eventueel met visuele ondersteuning -tijd: met behulp van daglijnen, weekschema’s, voorbereiding van activiteiten -ruimte: geen overdaad aan prikkels ( soberheid, prikkelarme klas )

*aandacht voor sociale vaardigheden, vb. leren om oplossingsgericht te denken over sociale situaties

*aandacht voor de emotionele ontwikkeling en het algemeen welbevinden

*aanpak op maat van de leerling, vb. taal en rekenen volgens het eigen niveau

*individueel dagschema

*aparte, prikkelarme werkhoeken voor individuele oefen- en/of werkmomenten

*aparte refter, spelen op de ‘speelweide’ ( rustige speelplaats)

*voorbereiden, visualiseren en bespreken van speciale momenten, vb. speeltijd, turnles, refter, uitstappen…

*intensieve samenwerking met alle betrokkenen: ouders, leerkrachten, logopedisten en kinesisten…